LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

MULIGHETSTEAMET/STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET I SAMARBEID MED NAMSOS KOMMUNE

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines

har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening, v/Bjørnar Smines, om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Det ville være svært vanskelig å få finansiert et slikt prosjekt og rådmannen i Namsos kommune mente at man burde se på muligheten for «å bake det inn» i et stedsutviklingsprosjekt for hele grenda.


Derfor ble det 30. oktober 2019 holdt møte på Lundstua ang. et nytt stedsutviklingsprosjekt for Lund/Smines-området. 


Deltakere var inviterte lag og foreninger samt repr. fra Nye Namsos kommune. Møtet var oppstarten (1. steg i prosjektet) og hensikten var idedugnad og valg av arbeidsgruppe.


Den 5. mars 2020 ble det holdt et nytt møte på Lundstua for å informere/få med grunneierne og det lokale næringslivet. 


Som en følge av bl.a. møtene beskrevet ovenfor har vi fått til en tabell med 17 tiltak.Møtereferat fra møtene i mulighetsteamet:

17.06.2020

Siste nytt i prosjektet:


Tiltak 2

Småbåthavna i Smineset er tildelt kr 810.000 i tilskudd (som var omsøkt beløp) i et formannskapsmøte i Namsos kommune den 16. juni 2020. 


Dette er et av hovedtiltakene og bærebjelkene i hele prosjektet, så dette var en fantastisk start på prosjektarbeidet vårt i mulighetsteamet.


Hovedelen, selve bryggene, er bestilt fra leverandør.Tiltak 4

Videreutvikling av Lundstua. Andvari AS er tildelt kr 130.000 i forprosjektmidler for utvikling av gamleskolen og rorbuer ved Lundstua. Dette er det andre hovedtiltaket, så no går det «bærre godt».Tiltak 7

Ny informasjonstavle Fornminnestien. Lund grendelag er tildelt kr 5.000 i kulturmidler til en ny info.tavle som skal informere om bygdeborgen, kavlvegen og båtfunnet på norsk, engelsk og tysk. Det innhentes tilbud fra leverandører av slike tavler.Tiltak 8

Info.punkt Lundstua. Flere møter er avholdt mellom Namsos kommune og Lundstua om å etablere et informasjonspunkt for Namsos kommune og kretsene Lund og Salsnes på Lundstua. Det vil bli avholdt et folkemøte med innbyggerne for å få innspill på innhold i et slikt info-punkt. Fredag 3. juli deltok to repr. fra styret i grendelaget i et møte med kommunen og Lundstua. Info.punktet kan allerede bli etablert i høst.Tiltak 16

Lund småbåthavn. Lund småbåtforening har tatt kontakt med Kystverket for å få overført havna til seg. De ba etterpå arbeidsgruppen for stedsutvikling i Lund/Smines-området om bistand for å få fart i saken. Arbeidsgruppen tok derfor kontakt med Kystverket og ble rådet til følgende: Lund småbåtforening tar kontakt med Namsos kommune som ved hjelp av Trøndelag fylkeskommune kan henvende seg til Kystverket om saken. Repr. for arbeidsgruppen tok deretter kontakt med kommunalsjef Roger Johansen i Namsos kommune som avventer en henvendelse dit fra Lund småbåtforening.Tiltak 17

I forbindelse med møtet beskrevet i pkt. 8 med Namsos kommune, Lundstua og Lund grendelag ble vi oppfordret til å utarbeide en brosjyre for Lund og Salsnes. Harald Grøtting har tatt på seg å starte en slik oppgave og har begynt å lage en stikkordliste. Brosjyren er tenkt å være tilgjengelig på info.punktet og internett.
Oppdatert 08.07.2020 Htg