LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANJ MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL


Dette er en nyhetsside med informasjon om Lund grendelags arbeid bl.a.


Oppgradering av kirkegården på Lund

Sommeren og høsten 2021 har det foregått en oppgradering av kirkegården på Lund, nytt gjerde og ny flombelysning. Fellesrådet har dekt materialkostnadene og grenda har satt opp gjerdet på dugnad. Det ble i alt gjennomført sju dugnadsettermiddager og i tillegg arbeidet noen mellom dugnadene også. Det ble utført til sammen 201 dugnadstimer av 24 forskjellige personer, inkl. 23 maskintimer. Fellesrådet stilte også med gravemaskin et par omganger for fjerning av betongklosser (fra det gamle gjerdet) og planering.Nytt gjerde og ny flombelysning ved Lund kirke. Foto: Bjørnar Smines, høsten 2021.Stolpejakten

Lund grendelag blir medarrangør av Stolpejakten sammen med Lund IL også i 2022. Du finner mer info her:


https://stolpejakten.no/


eller


https://namsos.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/idrett-fritid-og-friluftsliv/tur-og-friluftsliv/stolpejakten/Knut Høihjelle har laget en artikkel i NamdalsAvisa 30.05.2021 om Stolpejakten som du finner her:

Nye skilt

Namsos kommune har satt opp nytt kommuneskilt rett ovenfor fergeleiet og Statens vegvesen har satt opp retningskilt til kirka ved krysset mellom Fv769 og kommunevegen (øst for kirka). Kommunen har uttalt at de tenker å merke de mindre vegene på Lund med vegnavn i løpet av 2022.


Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines

30. oktober 2019 ble det holdt møte på Lundstua ang. et nytt stedsutviklingsprosjekt fort Lund/Smines-området. Deltakere var inviterte lag og foreninger samt repr. fra Nye Namsos kommune. Møtet var oppstarten (1. steg i prosjektet) og hensikten var idedugnad og valg av arbeidsgruppe.

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske fra Smines båtforening om fornying og utvidelse av småbåthavna i Smineset. Det ville vært svært vanskelig å få finansiert et slikt prosjekt og man ble oppfordret til å se på muligheten for «å bake det inn» i et stedsutviklingsprosjekt for hele grenda. Dette ble gjort og vi kom i gang!


Det er laget en egen internettside for prosjektet  

Salget av Lund skole før til hotell på Lund; Hotell Skolestua!

Nærøy kommune har solgt Lund skole til Andvari AS. Lund grendelag fikk overta en del gjenstander som vi har lagret i grendehuset. Skolen er bygget om til overnattingssted og eierne fikk ferdigattest fra Namsos kommune 26. april. Dette blir spennende!


Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Nærøy kommune (kartleggingen er overført til Namsos kommune og blir brukt der)

Kartlegging og verdsetting av kommunens viktigste friluftslivsområder er nå gjennomført. Kartleggingen fhar fulgt Miljødirektoratet sin håndbok, Veileder M98-2013. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene er en ren temakartlegging, og ikke en plan. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing. Formålet med kartleggingen og verdsettingen er å få oversikt over friluftslivsområder i kommunen og deres verdi.


For Lund krets sitt område er følgende registrert ut fra nasjonale kriterier:

- Smineset, Fornminnesti, Verdi A (som det eneste A-området i Nærøy kommune), område 2 på kartet nedenfor

- Smineset, Småbåthavn, Verdi B, område 3 på kartet

- Fjærangen, Uberørt område, Verdi B, område 4

- Litlstrandbukta, Småbåthavn, Verdi C, område 5

- Groftlifjellet, Turområde, Verdi B, område 6

- Harranesset, Småbåthavn, Verdi B, område 7


Forklaring til verdiene:

Verdi A Svært viktig friluftsområde

Verdi B Viktig friluftsområde

Verdi C Registrert friluftsområde

Verdi D Ikke klassifisert friluftsområde


Vi kan føle oss stolte over at Smineset som eneste område i Nærøy har fått Verdi A, svært viktig friluftsområde. Dette er bl.a. takket være grendelagets fornminnesti og tilgjengelighet fra både sjø og land.

21.06.2019 Htg


Bredbånd

Fellesnemnda for Nye Namsos vedtok 14.12.2018 følgende:

1. Samtlige innbyggere og bedrifter i Nye Namsos skal få tilbud om minimum 100 Mbit/s nedstrøms og oppstrøms kapasitet.
2. Alle større hyttefelt skal få et tilbud om Grunnleggende bredbånd. Dvs. minimum nedstrøms hastighet 4 Mbit/s.

Målsettingene skal være nådd før 2025 og området Kvernvika - Smineset - Lund er blitt satt opp med høgste prioritet. Namsos kommune fikk avslag på søknad om midler for 2021, men vil søke på nytt i 2022.Fv769 - Kystriksvegen

I uke 42/2020 ble store deler av Fv769 over Briksellifjellet asfaltert. Dette var absolutt nødvendig som strakstiltak, bla. for at snøbrøytingen skulle kunne gjøres forsvarlig.


Follabrua var stengt p.g.a. utbedring fra 25. mai 2020 og en liten uke. Det var da omkjøring på Fv769 over Lund og det ble satt inn en større ferge (M/F Fosen, 105 biler) i tillegg til M/F Olav Duun som gikk i vanlig rute.


I løpet av juni 2020 arrangerte Namsos kommune en befaring på strekningen med bl.a. vegdirektør i Trøndelag fylkeskommune; Eva Solvi. Ordfører Arnhild Holstad, rådmann Inge Ryan og Svein Storø fra Lund. Saken vil bli fulgt opp politisk videre. Nå er det blitt både ny vegdirektør og ny ordfører. Det blir derfor ny befaring 1. juni.
Veglys

                                                

                                                Da har det kommet opp to nye lysmaster mellom Guntvedtstun og

                                                Oddvikbekken. De er gitt og montert av Andvari AS, som en gave til bygda og

                                                Lund grendelag som veglyseier, uten kostnad for oss. Tusen hjertelig takk!

                                                

                                                Det har vært pratet om disse to manglende lyspunktene i mange år, nå er de

                                                på plass. Andvari AS og Håvard Jakobsen med flere fortjener en stor takk!

Oppdatert 05.05.2022 Htg