LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

STEDSUTVIKLINGSPROSJEKT FOR LUND/SMINES-OMRÅDET I SAMARBEID MED NAMSOS KOMMUNE

Stedsutviklingsprosjekt Lund/Smines

har oppstått med bakgrunn i et ønske fra Smines Båtforening, v/Bjørnar Smines, om fornyelse og utvidelse av småbåthavna ved Sminesbukta.


Det ville være svært vanskelig å få finansiert et slikt prosjekt og rådmann Inge Ryan i Namsos kommune mente at man burde se på muligheten for «å bake det inn» i et stedsutviklingsprosjekt for hele grenda.


Derfor ble det 30. oktober 2019 holdt møte på Lundstua ang. et nytt stedsutviklingsprosjekt for Lund/Smines-området. 


Deltakere var inviterte lag og foreninger samt repr. fra Nye Namsos kommune. Møtet var oppstarten (1. steg i prosjektet) og hensikten var idedugnad og valg av arbeidsgruppe.


Den 5. mars 2020 ble det holdt et nytt møte på Lundstua for å informere/få med grunneierne og det lokale næringslivet. 


Som en følge av bl.a. møtene beskrevet ovenfor har vi fått til en tabell med 17 tiltak.Møtereferat fra møtene i mulighetsteamet:

28.05.2021

23.06.2021

Det er laget en film om stedsutviklingsprosjektet vårt, trykk på linken nedenfor.

Opptakene er gjort av Kine Kvalstad og disse sambyggerne er med i mulighetsteamet for Lund/Smines:

Bjørnar Smines, Harald Grøtting, Siw Storø, Silje Guntvedt Jakobsen, Baard Kristiansen, Hege Stemsrudhagen Bekken og Elin Hovik Skage.

Siste nytt i prosjektet:


Tiltak 1:

Turstier, merking/tilrettelegging

Lund IL har fått innvilget 602.000 kroner i spillemidler for merking og skilting av ca. 50 km turstier i nærområdet. De setter også opp seks informasjonstavler og opparbeider en turveg langs Bjøllivatnet samt forbedring av badeplassen ved samme vatn.


Tiltak 2

Småbåthavna i Smineset

er tildelt kr 810.000 i tilskudd (som var omsøkt beløp) i et formannskapsmøte i Namsos kommune den 16. juni 2020. 


Dette er et av hovedtiltakene og bærebjelken i hele prosjektet, så dette var en fantastisk start på prosjektarbeidet vårt i Mulighetsteamet.


Hovedelen, selve bryggene, ble bestilt fra leverandør da tilskuddet var klart. Bryggene ankom første halvdel av september 2020 og tirsdag 15. september ble de slept til Mjølkvika for å ligge der til de gamle bryggene er fjernet. Nyanlegget er nå plassert på riktig sted på Sminesbukta.


Utvidelse av parkeringsplassen har også fått tilskudd fra Namsos kommune på kr 181.500 og fra Trøndelag fylkeskommune på kroner 197.000, tilsammen kroner 378.500. 


I tillegg har Lund IL arbeidet med to søknader om spillemidler, en ang. servicebygg i tilknytning til havna og fornminnestien og en paviljong/gapahuk som er tenkt nærmere fornminnestien og med utsikt innover Fjæringen. Spillemiddelsøknad for paviljong/gapahuk er innvilget med kroner 133.000 i år. Servicebygg er satt på vent.


Det vil bli etablert et eget firma for utleie av kajakker og båter, kajakker er allerede innkjøpt og annonsert til leie.Tiltak 4

Videreutvikling av Lundstua. 

Andvari AS er tildelt kr 130.000 i forprosjektmidler for utvikling av gamleskolen og rorbuer ved Lundstua. Dette er det andre hovedtiltaket, så no går det «bærre godt». De tenker å satse på oppgradering av gamleskolen til reiselivsanlegg først. Rorbuanlegget har fått andreprioritet, men det er nettopp gjennomført grunnundersøkelse. Andvari AS fikk også kr 100.000 i tilskudd til grunnundersøkelsen. De satser på å bygge et lagerbygg/garasje først og deretter starte med ombyggingen av skolen til våren når omgjøringssøknaden er godkjent av Namsos kommune. Ombyggingen er godt i gang og vinduer er satt inn og bordkledning delvis lagt.
Lund skole er under omarbeiding til overnattingsplass i regi av Andvari AS. Bildene er tatt 14. oktober 2020.


Så langt er man kommet med lageret/garasjebygget ved skolen den 2. desember 2020. Steinar Guntvedt Jakobsen arbeider der sammen med Martin Jakobsen og praksiselev Sigve Skage Knappe.
Dette er arkitektkontoret Arkplan AS sitt forslag til ombygging av skolen.


På facebook i gruppen Lund i Namsos sier Håvard Jakobsen følgende: Ombyggingen av gamle Lund skole til utleieenheter er i gang. Arkplan arkitektkontor AS i Namsos har skissert en løsning med fire rom i 1. etasje, alle med med egne bad. På grunnplan er det planlagt tre rom (inkl. ett familierom) med felles bad og dusj. I tillegg blir det et felles oppholdsrom i 1.etasje og kjøkken på grunnplan. Som bildene viser endres fasaden totalt – vi tror dette blir bra.
Vi har i løpet av høsten lagt ny drenering og koblet nytt vanninntak og lagt ny kloakk. Alt innvendig er revet ut; kun yttervegger og bærevegger gjenstår. Vi planlegger å starte på selve restaureringen i løpet av januar 2021 så fremt Namsos kommune samtykker tiltaket. Vi gleder oss til å komme i gang og i løpet av høsten 2021 ha mulighet for å tilby overnatting på Lund.


Så langt er de kommet St Hans-aften 2021, se bildene nedenfor (Foto: Harald Grøtting):


Tiltak 7

Ny informasjonstavle ved Fornminnestien. 

Lund grendelag er tildelt kr 5.000 i kulturmidler til en ny info.tavle som skal informere om bygdeborgen, kavlvegen og båtfunnet på norsk, engelsk og tysk. Det ble innhentet tilbud fra leverandører av slike tavler og vi har valgt å samarbeide med Arkeoplan AS. De har sendt oss et førsteutkast. Vi har vært så heldige å få bruke et par bilder som Kjartan Trana har tatt for å bruke på tavlen sammen med karter og tekster. Tavlen ble mottatt i romjulen og ble montert i slutten av påsken 2021.


Skiltet er laget av Arkeoplan AS, Molde..


Vi er også i gang med å planlegge innhold og finansiering av mindre skilt på hvert enkelt av de tre stedene og har fått kr 3.000 i kulturmidler fra Namsos kommune til dette.Tiltak 8

Info.punkt Lundstua. 

Flere møter er avholdt mellom Namsos kommune og Lundstua om å etablere et informasjonspunkt for Namsos kommune og kretsene Lund og Salsnes på Lundstua. Det vil bli avholdt et folkemøte med innbyggerne for å få innspill på innhold i et slikt info-punkt. Fredag 3. juli deltok to repr. fra styret i grendelaget i et møte med kommunen og Lundstua. Info.punktet ble offisielt åpnet tirsdag 29. september 2020 som det første av fire. Arrangementet startet kl 1700 og det var over 30 personer til stede. Fra Namsos kommune møtte disse: Ordfører Arnhild Holstad, kommunedirektør Inge Ryan (hans nest siste arbeidsdag i Namsos kommune), kommunalsjef kultur og inkludering Ann Evy Duun, leder innbyggertorg og bibliotek Brit Randi Pedersen og prosjektkoordinator Kine Kvalstad. Kine Kvalstad fremførte to fine sanger som passet godt til arrangementet.

Ordfører Arnhild Holstad åpner infopunktet for Lund og Salsnes med snorklipping og overrekker Silje Guntvedt Jakobsen blomster fra Namsos kommune. Silje er vert for det nye infopunktet og holder silkebåndet sammen med kommunedirektør Inge Ryan.Tiltak 10

Regulere flere områder til hyttefelt.

Steinar Guntvedt Jakobsen har startet opp med omregulering av allerede regulert hyttefelt i Saltkjeklvika iht veg, vatn og strøm. Det er absolutt ikke vår fortjeneste, men man skal ikke se bort fra at han er blitt inspirert av vårt arbeid og Lundstuas planer for skolen og rorbuanlegg.Tiltak 15

Hyttefolket. 

Det var tenkt at alt hyttefolket skulle kalles inn til møte i påskeuken i år, men p.g.a. koronaepidemien ble ikke dette mulig. Det ble derfor sendt ut en spørreundersøkelse til hytteeierne. Mange har svart, men vi venter fortsatt på svar fra en del. Når undersøkelsen er over, vil vi legge fram en stikkordsliste om resultatet. Vi har nå mottatt svar fra 32 hytteeiere og vi vil etterhvert publisere resultatet.Tiltak 16

Lund småbåthavn. 

Lund småbåtforening har tatt kontakt med Kystverket for å få overført havna til seg. De ba etterpå arbeidsgruppen for stedsutvikling i Lund/Smines-området om bistand for å få fart i saken. Arbeidsgruppen tok derfor kontakt med Kystverket og ble rådet til følgende: Lund småbåtforening tar kontakt med Namsos kommune som ved hjelp av Trøndelag fylkeskommune kan henvende seg til Kystverket om saken. Repr. for arbeidsgruppen tok deretter kontakt med kommunalsjef Roger Johansen i Namsos kommune som avventer en henvendelse dit fra Lund småbåtforening.

Vedtak Namsos kommunestyre - 10.09.2020: Namsos kommune melder herved interesse for overtakelse av Lund fiskerihavn i Namsos kommune.

Det ble etter hvert klart at fylkeskommunen ikke kom til å overta havna og at Lund småbåtforening sannsynligvis vil få et tilbud direkte fra Kystverket.

 


Tiltak 17

I forbindelse med møtet beskrevet i pkt. 8 med Namsos kommune, Lundstua og Lund grendelag ble vi oppfordret til å utarbeide en brosjyre for Lund og Salsnes. Harald Grøtting har tatt på seg å starte en slik oppgave og har laget et forslag sammen med Gry Indermo på Salsnes. Brosjyren er tenkt å være tilgjengelig på internett. Arbeidet er kommet så langt at vi har sendt den over til Namsos kommune for publisering.Totalt til alle de 17 tiltakene har vi hittil mottatt kr 2.161.500 i tilskudd. Ikke verst!


Oppdatert 24.06.2021 Htg