Gnr. 354 (17, 54), bnr. 20 og 21 - Trolldalen og Aunlia






















LUND GRENDELAGS HJEMMESIDE

SAMMEN SÅ VEIE VI FLERE TONN, 

MED LITEGRANJ HJØLP 

GJÆR EN LITEGRANN MONN

DET E ITJNÅ SOM KJÆM TÅ SÆ SJØL

GÅRDER OG EIENDOMMER I LUND KRETS






Areal: 

2469 da (totalt for 20 og 21)


I dag brukes betegnelsen gnr. 354, bnr. 21. Ingen boplasser på denne eiendommen. Et område på 659 da mellom Trolldalen og Hølbekkdalen er foreslått vernet som naturreservat.


Forslag om vern av skogområder i Trøndelag

Fylkesmannen sender ut et høringsforslag om vern av skogområder i Trøndelag. Verneforslaget omfatter 17 nye områder, utvidelse av 6 eksisterende naturreservat, og en utvidelse av nasjonalpark. Høringsfristen er 28. juni 2020.


Områdene er overveiende frivillige tilbud fra de private grunneierne. Deler av ett område er på Statskog SF. Allskog og Norskog har vært de private grunneiernes representanter.


Forslaget utgjør i alt 74562 dekar, hvorav 37394 da er skogareal, noe som igjen er 0,22 % av skogarealet i fylket.


Pr 31.12.2019 er 7,4 % av skogarealet i Trøndelag vernet, herunder 4,5% av den produktive skogen. Stortinget har vedtatt en nasjonal målsetting om vern av 10% av skogarealet, samtidig som hensyn til skogbruket ivaretas. 


Formålet

Formål er å ivareta naturmangfoldet gjennom vern av skogområder som dekker opp variasjonen av skognatur i Norge, og spesielt dekke opp gammel naturskog. Noen områder har også supplerende verneverdier. Områdene tilfredsstiller både nasjonale og regionale kriterier for vern.


Områdene utgjør forskjellige skogtyper og dekker opp ulike kriterier i barskogvernet: Boreal regnskog, elvedaler/bekkekløfter, kalkskog, lavlandsskog i sørboreal sone, høgstaudeskog, areal med sumpskog og flommarkskog, gammel skog under naturlig dynamikk og områder som utgjør deler av storområder. Supplerende verdier er i form av rikmyr, slåttemyr, lavlandsmyr, elveslette og delta m/kroksjøer i noen områder. Områdene tilfredsstiller kriterier i skogvernet og etter naturmangfoldloven.


Frivillig vern

Frivillig vern betinger at grunneiere tilbyr områder, og at det er enighet mellom de private grunneierne og staten om areal, erstatning og forskrift. Erstatning utbetales raskt etter eventuelt vernevedtak.


Prosess

Eventuell uttalelse sendes Fylkesmannen innen 28. juni 2020, med adresse postboks 2600, 7734 Steinkjer eller epost: fmtlpost@fylkesmannen.no


Partene i saken har fått informasjon om verneforslaget.


Denne siden vil bli oppdatert når endelig vedtak om verning er gjort.



Bilder:
































































Oppdatert 14.07.2020 Htg